Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

  1. Naczelnika Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmującą wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 – 2021” – 45 000,00 zł.

  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zakup wyposażenia pomieszczeń w hali widowisko – sportowej przy ulicy Niepodległości w Gryfinie – 37 000,00 zł.

  3. Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w sprawie zmiany dysponenta środków budżetowych – 631 810,00 zł.

 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. zawartą umową nr 87/D/2020 w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy – 235 450,00 zł;

  2. decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr 210/ 2020, w sprawie otrzymania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 68 850,00 zł;

  3. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 187/ 2020 w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 27 802,00 zł.

  Sprawdziła
  Maria Waszczyk

  Zatwierdziła
  Beata Blejsz

  Sporządziła
  Agnieszka Jewsiej