Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.138.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 października 2020 r. w sprawie czasowej zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii

gg

ZARZĄDZENIE Nr 0050.138.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 października 2020 r.


w sprawie czasowej zmiany organizacji i zasad funkcjonowania  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), § 21  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z trwającym stanem epidemii oraz obowiązkiem zapobiegania  i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze pojawianie się nowych przypadków zakażeń na terenie Gminy Gryfino, w szczególności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, a równocześnie umożliwienia interesantom załatwienie spraw urzędowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa wprowadza się do odwołania następujące ograniczenia:

 1. Wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (wejście do siedziby Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie od ul. Parkowej) jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umówieniu się – najważniejsze nr telefonów:
  1. Biuro Obsługi Interesantów: (91) 416 20 11 wew. 156
  2. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich: (91) 416 20 11 wew. 203
  3. Straż Miejska: 986
 2. Sprawy można załatwiać korzystając z platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP, poczty elektronicznej i poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej (wejście do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie od ul. Parkowej):
  1.  informacja ogólna Urzędu:
  2. w sprawach bezpieczeństwa i porządku:
  3. w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodami osobistymi oraz meldunkami:
   Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, e-mail: usc@gryfino.pl
  4. w sprawach podatków i opłat:
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, e-mail: podatki@gryfino.pl
  5. w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych:
   Wydział Gospodarki Komunalnej, e-mail: mariusz.tarka@gryfino.pl
  6. w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami:
   Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  e-mail: nieruchomosci@gryfino.pl
  7. w sprawach zamówień publicznych:
   Wydział Zamówień Publicznych, e-mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl
  8. w sprawach inwestycyjnych:
   Wydział Inwestycji i Rozwoju, e-mail: inwestycje@gryfino.pl
  9. w sprawach związanych z obsługą Rady Miejskiej:
   Biuro Obsługi Rady, e-mail: bor@gryfino.pl
  10. w sprawach z zakresu edukacji i spraw społecznych
   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, e-mail: edukacja@gryfino.pl
  11. w sprawach finansowych:
   Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino, e-mail: skarbnik@gryfino.pl
   Wydział Finansowo-Księgowy, e-mail: finanse@gryfino.pl
  12. w sprawach związanych z promocją i komunikacją społeczną
   Referat Promocji i Komunikacji Społecznej, e-mail: Informacje@gryfino.pl
 3. Zamknięta zostaje kasa Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a wszelkich płatności można dokonywać w Banku PEKAO S.A. lub bezpośrednio na rachunki bankowe podane na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.
 4. Skargi, wnioski i petycje Burmistrz przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z trwającym stanem epidemii oraz obowiązkiem zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze pojawianie się nowych przypadków zakażeń na terenie Gminy Gryfino, w szczególności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,  a równocześnie umożliwienia interesantom załatwienie spraw urzędowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa, zasadne jest wprowadzenie zarządzenia w tym zakresie  w celu zminimalizowania ryzyka zakażania.