Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.72.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 maja 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.72.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 maja 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 ust. 10 uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2 Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zawieszenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 - BW.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z tym, że istnieje możliwość wykonania zadań przewidzianych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku uchyla się Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13.05.2020 r.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak