Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

  1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

    1. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwiększenia środków na zakup materiałów oraz realizację usług zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii COVID – 19. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, kwota – 15 000,00 zł,

    2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na pierwsze wyposażenie hali sportowo – widowiskowej oraz koszty personelu obsługującego obiekt, kwota: 11 318,00 zł. Zadanie częściowo realizowane z rezerwy ogólnej, przeznaczonej na wydatki bieżące – 3 729,93 zł.

  2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego:

    1. W sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr 140/ 2020 z dnia 08 maja 2020 roku, na działanie, w ramach programu „Senior +” na lata 2015 – 2020, „Wspieranie aktywnego starzenia się.” – 79 200,00 zł

    2. Dostosowuje się plan dotacji celowej na realizację zadania własnego, zgodnie z decyzją nr 321/ 2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, na działanie pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” – 92 248,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej