Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 maja 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, które dotyczą prawidłowego ujęcia środków na realizację:

  1. projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach działania 3. 1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – kwota: 1 500,60 zł.
  2. zadania pn. „Budowa klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu przy ul. Parkowej” – kwota: 173 400,00 zł

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z:
1. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 124/ 2020 w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu organizacji i świadczenia usług opiekuńczych – 89 473,41 zł.

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sporządziła:
Agnieszka Jewsiej