Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam panią Magdalenę Purtak, nauczyciela Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie, ul. T. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino, na zastępstwo dyrektora pani Beaty Brzóski podczas jej nieobecności, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.

  1. Zastępstwo obejmuje okres nieobecności i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków przez dyrektora Przedszkola.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia zastępstwa dyrektora Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie określają odrębne przepisy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2020.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. T. Kościuszki 17, nie utworzono stanowiska wicedyrektora. W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

Wyznaczenie pani Magdaleny Purtak, posiadającej stopień nauczyciela mianowanego, na zastępstwo podczas nieobecności dyrektora zapewni prawidłową organizację działalności Przedszkola.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz