Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 lipca 2020 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia,  w zakresie kultury fizycznej. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadania, które mieści się w sferze zadań publicznych, o których jest mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Sporządziła:
Barbara Stachoń

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński