Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu, za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych pod lokalizację urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych


ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu, za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych pod lokalizację urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam minimalną roczną stawkę czynszu netto, za dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w wysokości 100,00 zł za jedną stację.

  1. Do stawek ustalonych w ust.1, zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), w oparciu o odrębne przepisy.

§ 2. Ustalone stawki czynszu, podlegać będą corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  1. W przypadku braku wzrostu wskaźnika określonego w ust. 1, ustalone stawki czynszu pozostają na dotychczas określonym poziomie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na konieczność ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych przeznaczonych pod realizację pod lokalizację urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Teresa Drążek