Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 8/11 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

gg

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 listopada 2020 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 8/11 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 782, 471, 1709)  - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Sprzymierzonych 8/11 w Gryfinie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy - w wysokości 167.600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 11 w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. Ponadto ww. uchwałą - wyrażona została zgoda  na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 31.08.2020 r. określił wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości lokalowej na kwotę 167.600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 36,08 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 164.900,00 zł,
  • wartość udziału 11/1000 w prawie własności działki gruntu nr 157/2 z obrębu 3 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,1650 ha – 2.700,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska