Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfino dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

gg

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfino dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.41.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów i wydatków, o numerze: 79 1240 3927 1111 0011 0030 2832, znajdujący się  w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2. Na rachunek, o którym mowa w §1, wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwane dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 5.468.058,00 zł. Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe Gminy Gryfino, w ramach planu finansowego tego rachunku.

§ 3. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia się następująco:
 

Rok Dział Rozdział § Opis Kwota
        Stan środków obrotowych na początek roku 2020

0,00

DOCHODY

5 468 058,00
2020 758 75814 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 468 058,00
WYDATKI 5 468 058,00
2020 926 92601 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie" 1 363 675,98
2021     6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 104 382,02
          Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 0,00

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662)w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) Gmina Gryfino otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, które przeznacza się na wydatki majątkowe.
W 2020 roku środki w kwocie 1.363.675,98 zł przeznacza się na pokrycie wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie”.
O wydatkowaniu pozostałych środków w kwocie 4.104.382,02 zł, zaplanowanych na rok 2021, zadecyduje Rada Miejska w Gryfinie.

Sporządziła:
Anna Juszczak