Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

  1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

    1. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej – 50,00 zł,

    2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatku z tytułu dotacji dla przedszkola niepublicznego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 372,03 zł,

    3. Naczelnika Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatku z tytułu utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy – 19 000,00 zł,

    4. Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji środków na zadania bieżące – 3,04 zł.