Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.


ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Parkowej w Gryfinie oraz ciągu pieszego pomiędzy ul. Fredry a ul. Jana Pawła w Gryfinie – 12 998,99 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawki – 14 858,07 zł.

  3. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika przedszkola – 31 200,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu uzupełnienia środków na zakup artykułów spożywczych na organizację narad i innych uroczystości – 100,00 zł.

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań i wydarzeń z zakresy kultury oraz profilaktyki i bezpieczeństwa – 4 750,00 zł.

  7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na zakup artykułów spożywczych w obrębie funduszu sołeckiego – 62 131,24 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
 Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz