Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy z siedzibą w Żabnicy przy ul. Długiej 20, 74-100 Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy z siedzibą w Żabnicy przy ul. Długiej 20, 74-100 Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 14,15,16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy z siedzibą w Żabnicy przy ul. Długiej 20, 74-100 Gryfino w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,

 2. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 3. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 4. Magdalena Januszewska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,

 5. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 6. Krystyna Sawa - Stankiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 7. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 8. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,

 9. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,

 10. Mariola Wręczycka - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,

 11. Katarzyna Gazińska - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,

 12. Emilia Leszczyńska - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,

 13. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,

 14. Dariusz Ulanowski - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,

 15. Natalia Sikora - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 63 ust. 14, 15, 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska