Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.14.2020 z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Niniejsza zmiana podyktowana jest koniecznością wydłużenia terminu składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Sporządziła:
Marta Karpicka