Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 27 listopada 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z:
  1. decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego:
   1. nr 314/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia nowych kwot w planie dotacji celowych na rok bieżący na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz nr 547/2020 w sprawie zmiany dotacji celowych na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zmniejszenie dotacji – 550 000,00 zł,
   2. nr 549/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie:
    1. zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 1 200,00 zł,
    2. zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 100 000,00 zł,
    3. zwiększenia dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 123,71 zł,
   3. nr 560/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – 10 046,85 zł,
  2. decyzją Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) – 270,00 zł.
 2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:
  1. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na zadania sfinansowane w ramach funduszy sołeckich:
   1. doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych w Sołectwach:
    1. Krzypnica– 300,00 zł,
    2. Radziszewo – 300,00 zł,
    3. Steklno – 500,00 zł,
   2. na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Sołectwie Steklno – 165,00 zł,
   3. zakup materiałów w celu ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sobiemyśl – 7 283,70 zł,\
   4. doposażenie placu rekreacyjnego w Sołectwie Radziszewo – 5 000,00 zł,
  2. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie:
   1. zabezpieczenia środków na dotację przedmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, realizujących wychowanie przedszkolne dzieci na terenie gminy Gryfino – 9 000,00 zł,
   2. zabezpieczenia środków na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania – 9 000,00
   3. prawidłowego ujęcia środków na pozostałe zadania z zakresu kultury – 650,00 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na:
   1. zakup i montaż domków drewnianych na przystani kajakowej w Gryfinie, środki rezerwy celowej na wydatki majątkowe – 70 000,00 zł,
   2. zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg – 75 000,00 zł; w tym: środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 43 000,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących:
   1. naprawy pompowni wód opadowych zlokalizowanej przy ulicy Kochanowskiego w Gryfinie – 23 329,80 zł,
   2. przedsięwzięcia pn.: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – 725 262,12 zł,
   3. zadania pn.: Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 – 420,00 zł,
   4. zadania pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej” – 3 009,60 zł,
  5. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji zadań z zakresu utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino oraz gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino – 74 100,00 zł,
  6. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu promocji, środki z rezerwy ogólnej – 6 415,00 zł
  7. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących zakupu sprzętu ochrony osobistej indywidualnej strażaków – 17 656,42 zł,
  8. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących zadania z zakresu wspierania rodziny – 4 720,00 zł.