Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815, poz.1571) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 489/2 o pow. 1496 m2 w wysokości - 136.000,- zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy),

  • działki nr 489/3 o pow. 1485 m2 w wysokości - 135.000,- zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy),

  • działki nr 490/2 o pow. 1283 m2 w wysokości - 117.000,- zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy),

  • działki nr 490/3 o pow. 1282 m2 w wysokości - 117.000,-zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy),

  • działki nr 491/2 o pow. 1207 m2 w wysokości - 110.000,-zł (słownie: sto dziesięć tysięcy),

  • działki nr 491/3 o pow. 1206 m2 w wysokości - 110.000,-zł (słownie: sto dziesięć tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 489/2, 489/3, 490/2, 490/3, 491/2 i 491/3, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, uchwałą nr XV/123/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 listopada 2019 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak