Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie do zarządzania na rzecz jednostki budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie środki trwałe stanowiące własność Gminy Gryfino. Lista środków trwałych przekazanych do zarządzania stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Przekazanie środków trwałych zostanie udokumentowane protokołem przekazania – odbioru PT.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Wymienione w zarządzeniu środki trwałe zostały przyjęte na ewidencję księgową Gminy Gryfino na podstawie dowodów OT wystawionych po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji finansowanych z budżetu Gminy Gryfino. W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad mieniem komunalnym i prawidłowej eksploatacji tego mienia, przedmiotowe środki trwałe przekazuje się na ewidencję oraz w nadzór właściwej jednostce organizacyjnej Gminy Gryfino jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządził:
Daniel Pietras