Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na obsługę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
  – 1 000,00 zł;

 2. wnioskami Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie:

  1. uruchomienia środków z rezerwy ogólnej na zakup energii cieplnej
    – 9 000,00 zł;

  2. prawidłowego ujęcia środków, w związku z wycofaniem się Powiatu Gryfińskiego z dofinansowanie budowy hali sportowo – widowiskowej
   – 250 000,00 zł;

  3. zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w związku z ogłoszonym naborem na „Realizację inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach”
   – 60 000,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej