Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu i opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy ulicy Niepodległości 16 w Gryfinie, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 258, obręb 3 miasta Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu i opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy ulicy Niepodległości 16 w Gryfinie, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 258, obręb 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713, poz.1378), art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65, poz.284, poz. 471, poz.782) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się godzinowe stawki czynszu najmu hali sportowej zlokalizowanej przy ulicy Niepodległości 16 w Gryfinie, w następującej wysokości:

  1.  za korzystanie z hali przez stowarzyszenia i kluby sportowe działające na terenie Gminy Gryfino - 100,00 zł netto za 1 godzinę zegarową,

  2. za korzystanie z hali przez grupy nieformalne, stowarzyszenia, kluby sportowe działające poza terenem Gminy Gryfino, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą – 200,00 zł netto za 1 godzinę zegarową.

  1. Do ustalonych stawek czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2. Wysokość opłaty związanej z koniecznością dokonania dodatkowego zabezpieczenia płyty boiska, ustalana będzie każdorazowo indywidualnie.

§3. Wysokość opłaty dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Gryfino, ustalana będzie każdorazowo indywidualnie.

§ 4. Udostępnienie obiektu opisanego w § 1 może nastąpić nieodpłatnie:

  1. klubom sportowym i stowarzyszeniom, realizującym zadania własne Gminy Gryfino z zakresu sportu,

  2. uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Inwestycji i Rozwoju (BMI) oraz Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na brak uregulowań co do wysokości opłat za korzystanie z obiektu Hali Sportowej w Gryfinie, koniecznym jest wydanie stosownego zarządzenia.

Sporządziła:
Teresa Drążek