Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2020 r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie § 9 ust. 1 - 3 oraz § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie  z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłaty  oraz trybu ich pobierania (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 roku  Nr 1 poz. 30) zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 27,37 zł.
  2. Cena, o której mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfinie odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2021 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 i 2 Uchwały nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu  ich pobierania cena usług opiekuńczych ustalana  jest na podstawie analizy kosztów wykonywanych usług. Analiza ta dokonywana jest za okres 12 miesięcy, od 1 lipca do 30 czerwca danego roku. Zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku, po przeprowadzonej analizie. Z przeprowadzonej analizy za okres od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. wynika, że średni koszt jednej godziny usług wynosi  34,21 zł. Paragraf 9 ust. 3 w/w uchwały umożliwia zmniejszenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych maksymalnie o 20% w stosunku do średniego kosztu jej wykonania. Mając na uwadze fakt, że z usług opiekuńczych korzystają osoby samotne lub prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, starsze i niepełnosprawne zmniejszenie ceny za świadczone usługi opiekuńcze jest istotne. Przy ustalaniu wymiaru świadczonych usług opiekuńczych decydujące znaczenie ma cena za usługi opiekuńcze. Wprowadzenie ceny jednej godziny usług w kwocie 34,21 zł będzie dużym obciążeniem finansowym dla osób korzystających z usług opiekuńczych. W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie § 9 ust. 3 uchwały poprzez pomniejszenie ceny jednej godziny usług o 20% w stosunku do średniego kosztu jej wykonania.

Sporządziła:
M. Wilczyńska