Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawki – 2 000,00 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące – 50 000,00 zł.

 3. Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne ucznia –  670,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu udziału w kosztach finansowania szkolnych (pozaszkolnych) punktów katechetycznych – 900,00 zł.

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności w jednostkach oświatowych – 500,00 zł.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na naprawę szkody na terenie Parku Miejskiego w Gryfinie
  – 680,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na montaż dodatkowych punktów oświetleniowych na ul. Rybackiej, ul. Flisaczej oraz ul. Fabrycznej
  – 15 000,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 19/2020 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia przyznanego na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” –  4 123,71 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa