Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

 1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawach:

  1. prawidłowego ujęcia środków na naprawę szkód na terenie Ogródka Sensorycznego w Gryfinie – 2 200,00 zł;

  2. prawidłowego ujęcia środków na opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego – 43 100,00 zł;

  3. prawidłowego ujęcia środków przeznaczonych na realizację opracowania dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł;

  4. zabezpieczenia środków na rozliczenie końcowe kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby zasilenia Strefy Przemysłowej w Gardnie – 8 071,51 zł;

  5. zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie odcinka sieci wodociągowej na obrębie 4 m. Gryfino – 2 620,00 zł

 2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego zakwalifikowania zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego związanego z doposażeniem i konserwacją urządzeń na placu rekreacyjno – sportowym w miejscowości Żórawie– 450,00 zł;

 3. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie:

  1. prawidłowego zakwalifikowania usługi prawnej dla mieszkańców – 2 952,00 zł,

  2. zabezpieczenia środków na zakup sprzętu ochrony osobistej, w związku z trwającą pandemią wirusa Covid – 19 – 9 048,00 zł.,

 4. Naczelnika Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino, w latach 2020 – 2022” – 2 000,43 zł.,

 5. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowego ujęcia środków:

  1. na realizację działań informacyjnych i promocyjnych – 15 000,00 zł.,

  2. na wyposażenie Referatu w sprzęt biurowy i elektroniczny – 11 000,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego:

 1. nr 171/ 2020 w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie zakupu książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 280 901,76 zł;

 2. nr 153/ 2020 w sprawie przyznania dotacji celowej na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 154,50 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej