Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 436/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 436/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz. 1571) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65, poz.284) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży netto nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 436/9 o pow. 0,0222 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 436/8, w wysokości – 14.335,00 zł (czternaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XVIII/150/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2020 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę numer 436/9 o pow. około 0,0222 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 436/8.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości – 13.670,00 zł, którą powiększa się o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Sporządziła:
Izabela Ziemska-Walczak