Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 459/19 o pow. 909 m2 w wysokości- 75.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy),

  • działki nr 459/20 o pow. 2132 m2 w wysokości - 145.000,- zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy),

  • działki nr 459/21 o pow. 1532 m2 w wysokości – 95.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXIV/199/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27.08.2020 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 459/19,459/20 i 459/21, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Izabela. Ziemska-Walczak