Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3. 2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2020

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3. 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2020 r.


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz § 11, pkt 2 Uchwały  Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane zarządzeniem w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie  w zakresie dokonywanych zmian.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem:

  1. Tworzenia planu wydatków zwiększających wynagrodzenia osobowe pracowników i planu wydatków zwiększających odsetki od przeterminowanych płatności. W celu dokonania ich zmiany niezbędna jest wcześniejsza akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  2. Zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami, które są finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach (w formie papierowej) w terminie 4 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryufino

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami i rozdziałami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.