Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.73.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.73.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.73.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfino otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.73.2020 z dnia 14 maja 2020 r. przekazał nieodpłatnie do zarządzania na rzecz jednostki budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie środki trwałe stanowiące własność Gminy Gryfino.

Niniejsza zmiana w załączniku podyktowana jest zapewnieniem prawidłowego nadzoru nad mieniem komunalnym przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy Gryfino jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie poprzez wskazanie działek, na których znajdują się przekazywane środki trwałe.

Sporządził:
Daniel Pietras