Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej


ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017r. z późniejszymi zmianami, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

  1. Małgorzata Cymbik – Przewodnicząca Komisji,

  2. Wiesław Makay – Wiceprzewodniczący Komisji,

  3. Katarzyna Krasowska – Sekretarz Komisji,

  4. Michał Urbański – Członek Komisji,

  5. Agata Wierzchowska-Kustosz – Członek Komisji.

§ 2. Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wprowadzony Zarządzeniem nr 0050.9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 stycznia 2020 r.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) burmistrz powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, jako organ doradczy oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania.

Na podstawie zarządzenia 0050.9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 stycznia 2020 r. działa Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Skład osobowy komisji ustalany jest na trzyletnią kadencję, która została zakończona, w związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powoła skład Komisji na kolejną kadencję nowym zarządzeniem.

Tym samym traci moc Zarządzenie 0050.22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Sporządziła:
Katarzyna Krasowska