Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia 2020 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadania stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotom, o którym mowa w ust. 1 nastąpi  w drodze umowy.
  2. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Niniejsze Zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.94.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadań przez podmioty składające oferty, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, jak również doświadczenie oferentów w realizacji podobnych zadań. Ponadto ocenie zostały poddane inne elementy składające się na przedstawione oferty, jak zgodność ofert  z opisem zadań czy kalkulacja kosztów ich realizacji, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadań (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania). Na końcowy wynik konkursu wpływ miały również informacje dotyczące proponowanej jakości wykonania zadań, kwalifikacji osób przy udziale, których podmioty będą je realizowały, wysokości środków własnych i publicznych przeznaczonych na zadania, rzetelności wykonania zadania oraz terminowości rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządziła:
Barbara Stachoń