Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

  1. Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowego ujęcia środków na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem szacunkowej wyceny nieruchomości – 36 650,00 zł.

  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie ujęcia środków na:

   1. opracowanie analizy widoczności na przejazdach drogowo – kolejowych na terenie Gminy Gryfino zgodnie z wymogami PKP PLK S. A. – 2 900,00 zł,

   2. zakup i montaż punktu oświetleniowego, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Żabnica – 1 200,00 zł,

   3. prawidłowych paragrafach klasyfikacji budżetowej – 1 911,93 zł.
     

  3. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie ujęcia środków:

   1. w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych:

    1. Sołectwo Chlebowo – 11 174,80 zł,

    2. Sołectwo Drzenin – 15 003,29 zł,

    3. Sołectwo Stare Brynki – 22 837,46 zł;
      

   2. na sfinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego:

    1. Sołectwa Krzypnica – 2 794,53 zł,

    2. Sołectwa Dołgie – 250,00 zł,

    3. Sołectwa Krajnik – 350,00 zł;
      

   3. w związku z realizacją budżetu obywatelskiego na następujące zadania:

    1. doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwarstnica – 15 000,00 zł,

    2. doposażenie placu zabaw na „Opolance” w Gryfinie – 15 000,00 zł,

    3. „Siłownia zewnętrzna dla tych, co lubią się pocić’’ w miejscowości Sobiemyśl – 15 000,00 zł,

    4. „Bajkowy plac zabaw’’ w miejscowości Sobiemyśl – 15 000,00 zł,

    5. „Aktywnie i zdrowo’’ – siłownia pod chmurką na skwerze przy ulicy 9 Maja w Gryfinie – 15 000,00 zł.
      

  4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej, usług związanych z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się pandemii COVID – 19 – 4 000,00 zł.

 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. decyzją nr 263/ 2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 103,00 zł;

  2. decyzją nr 258/ 2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – 44 675,00 zł;

  3. pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.
   – 25 055,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa