Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw związanych z przekazaniem (zwrotu) Powiatowi Gryfińskiemu zadania własnego przekazanego do prowadzenia przez Gminę Gryfino na podstawie Porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie powołania komisji do spraw związanych z przekazaniem (zwrotu) Powiatowi Gryfińskiemu zadania własnego przekazanego do prowadzenia przez Gminę Gryfino na podstawie Porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do spraw związanych z przekazaniem (zwrotu) Powiatowi Gryfińskiemu zadania własnego przekazanego do prowadzenia przez Gminę Gryfino na podstawie Porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r. w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;

  2. Swietłana Sochaj - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Referat Edukacji;

  3. Kinga Rutkowska - Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

§ 2. Zadaniem Komisji jest protokolarne przekazanie Powiatowi Gryfińskiemu mienia ruchomego niezbędnego do realizacji przekazanego (zwróconego) zadania oświatowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378), jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić szkoły, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu odpowiedniego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. W związku z wypowiedzeniem przez Powiat Gryfiński zadania określonego w Porozumieniu z dnia 29 lutego 2008 r. z dniem 1 września 2020 r. Gmina Gryfino przekazuje (zwraca) Powiatowi zadanie własne w zakresie oświaty, polegające na prowadzeniu I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. W tym celu niezbędne jest przekazanie Powiatowi Gryfińskiemu mienia ruchomego znajdującego się na stanie I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie przez komisję złożoną z 3 przedstawicieli Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka