Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 czerwca 2020 roku


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), zarządzam co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Gryfinie (GBS w Gryfinie) do realizacji zadań spisowych gminy wynikających z organizacji i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Gryfino, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

§ 2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

  1. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Teresa Drążek
  2. Lider Gminnego Biura Spisowego – Edyta Sztylke
  3. Członek Gminnego Biura Spisowego – Jakub Matura
  4. Członek Gminnego Biura Spisowego – Małgorzata Smołuch

§ 3. Gminne Biuro Spisowe wykonuje zadania zgodnie z art. 19 ustawy z dnia  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi Centralnego Biura Spisowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1728) w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny. Z mocy ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta - kieruje pracami spisowymi na terenie gminy. W związku z powyższym, niezbędnym jest wydanie zarządzenia celem powołania Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenia jego członków.

Sporządziła:
Edyta Sztylke

Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler