Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1.  Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:
  1. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na: realizację zadań związanych z doposażeniem obiektów sportowo – rekreacyjnych. Zadania finansowane w ramach funduszy sołeckich:
   1. Sołectwa Chlebowo – 350,00 zł,
   2. Sołectwa Stare Brynki – 350,00 zł;
  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na:
   1. pierwsze wyposażenie hali sportowo – widowiskowej, kwota: 33 000,00 zł
    • zadanie realizowane z rezerwy majątkowej,
   2. naprawę zdewastowanego mienia w Parku Miejskim w Gryfinie – 1 000,00 zł;
  3. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na:
   1. zapewnienie wkładu własnego do planowanych zadań inwestycyjnych w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Gryfino – 7 462,33 zł,
   2. uregulowanie należności z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu OSP Wełtyń – 1 537,67 zł;
  4. Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zabezpieczenia środków dla prawidłowego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości – 5 000,00 zł.
 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego:
  1. w sprawie zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją nr 369/ 2020 z dnia 07 września 2020 r.
   – 10 256,00 zł,
  2. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z decyzją nr 355/ 2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. – 6 375,00 zł

Sporządziła:
Agnieszka Jewsiej

 

Zatwierdziła:
Beata Blejsz