Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574; z 2019 r. poz.1650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Aleksandry Gajewskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Marzenna Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Dorota Piechowicz – ekspert;

 5. Marzanna Krasucka – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Agnieszki Janickiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Marzenna Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Alfred Borysewicz – ekspert;

 5. Krzysztof Karolak – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Justyny Kalinowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Marzenna Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Małgorzata Jabłońska – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Izabeli Mazur, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Marzenna Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Alfred Borysewicz – ekspert;

 5. Krzysztof Karolak – ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Wioletty Masternak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Elżbieta Bloch – ekspert;

 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Marty Miedzińskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Elżbieta Bloch – ekspert;

 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie Pani Aleksandry Kupnickiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Elżbieta Bloch – ekspert;

 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Darii Miś, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Maria Chrobak.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Anity Garus-Stachery, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Zuzanny Kajdy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Eweliny Kuchniak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Maria Chrobak - ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie z Oddziałami Integracyjnymi Pani Aleksandry Marchowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Maria Chrobak - ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 5 w Gryfinie z Oddziałami Integracyjnymi Pani Barbary Kawki, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Bogusława Maślana – dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Marzanna Krasucka - ekspert.

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. dyrektor szkoły,

 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisje Egzaminacyjne powołuje się dla 13 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2020 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj