Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Gryfinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Gryfinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531 i poz. 565) oraz § 2a rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 652, poz. 747, poz. 779) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. ograniczam funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino.

  1. Ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Gryfinie, o którym mowa w ust. 1, polega na zawieszeniu sprawowania opieki nad dziećmi oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 2a rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 652, poz. 747, poz. 779) od dnia 6 maja 2020 r. podmiot prowadzący żłobek może czasowo ograniczyć jego funkcjonowanie. W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Gmina Gryfino ogranicza funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka