Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lutego 2020 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571) oraz art. 67 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 297/5 o pow. 7253 m2 w wysokości- 150.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy),
  • działki nr 297/7 o pow. 1630 m2 w wysokości - 80.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LVI/682/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28.09.2006 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 297/5 i 297/7, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak