Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2020 r.


w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) w związku z Uchwałą Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zgodnie z załącznikami:

  1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
  2. Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, jako dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.

2.Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zmianami).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn