Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 marca 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 680,00 zł.
  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na remont odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Niepodległości, a ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie – 55 500,00 zł.
  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia środków na usługi w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej oraz na przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów oraz dokonania nowych nasadzeń (środki z Wydziału Inwestycji i Rozwoju) – 65 000,00 zł.
  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby osuszania budynku hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie (środki z Ośrodka Sportu Rekreacji w Gryfinie) – 6 000,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 22/2020 w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - 44 789,00 zł.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła
Maria Waszczyk

Zatwierdziła
Beata Blejsz