Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), art. 15 zn ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1842 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana jest zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego:

   1. nr 438/2020 z dnia 07 października 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz.833 ze zm.)
    – 456,83 zł

   2. nr 473/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
    – 373 361,21 zł,

  2. otrzymaniem grantu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Grant przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych wydatków związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa na potrzeby prowadzonych przez JST: żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych – 448 495,00 zł.

 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

  1. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na:

   1. wydatki z tytułu opłat za media na obiektach rekreacyjno-sportowych
    - 8 000,00 zł,

   2. wykonanie obudowy wiaty znajdującej się na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Steklinko. Zadanie sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Steklinko – 1 015,57 zł,

   3. prawidłową klasyfikację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 6 000,00 zł,

   4. realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania – prowadzenie punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie szkół Gminy Gryfino
    – 1 334,00 zł,

   5. dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – 126 205,56 zł,

   6. prawidłową realizację zadań związanych z profilaktyką bezpieczeństwa
    – 200,00 zł.

  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na:

   1. montaż iglic odgromowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 8 000,00 zł,

   2. zadania z zakresu kultury i sportu realizowane z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe – 28 000,00 zł,

   3. realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie”. Zadanie realizowane z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe – 1 700,00 zł,

  3. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na ubezpieczenie wolontariuszy zaangażowanych w akcję pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w czasie trwającej epidemii koronawirusa oraz zlecenia wykonania materiałów informacyjnych – 5 598,00 zł,

  4. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia środków na:

   1. utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – 30 000,00 zł,

   2. sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów z dz. 28/1 obręb Stare Brynki
    – 2 000,00 zł.