Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej


ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie ogłoszone w konkursie z dnia 02 lipca 2020 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Przewodnicząca Komisji.

  2. Barbara Stachoń – Referent w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji.

  3. Daniel Pietras – Referent w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji.

  4. Halina Szczepańska – Parafialny Zespół CARITAS Parafii Narodzenia N.M.P. w Gryfinie – Członek Komisji.

  5. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;

  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Stachoń