Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu


ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania formularzy zgłoszeń do Gali Sportu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji

  2. Barbara Stachoń – Referent w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji

  3. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – Członek Komisji

  4. Marek Sanecki – Gryfiński Klub Sportowy „Delf” – Członek Komisji

  5. Tadeusz Szpura – Klub Strzelectwa Sportowego LOK „ egalia” – Członek Komisji

  6. Lesław Duma – Klub Sportowy „Energetyk” – Członek Komisji

  7. Władysław Kliasen – Uczniowski Klub Sportowy „Kliasen Team” – Członek Komisji

§2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków złożonych o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§3. Komisja działa w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz regulamin przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy powołać Komisję, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu.

Sporządził:
Daniel Pietras