Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Organizacyjnego w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa – zakup między innymi środków ochrony osobistej, odkażalników, masek ochronnych itp. – 125 000,00 zł.

  2. Wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł.

  3. Wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opracowanie raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019 – 8 900,00 zł.

 

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz