Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 67 ust. 1 i 3 oraz 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284, poz.471) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej nr działki 92/1 o powierzchni 0,0356 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych użytkowników wieczystych, na kwotę 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ww. ustawy cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartości. Na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej zbycia.

Sporządziła:
Żaneta Snoch