Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu zakupu materiału, w związku z trwającą pandemią koronowirusa – 15 000,00 zł;

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 119/ 2020 w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1 500,00 zł.

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
 Beata Blejsz

Sporządziła:
Agnieszka Jewsiej