Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w dniu 1 sierpnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w dniu 1 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin treningu uruchamiania syren alarmowych na dzień 1 sierpnia 2020 r.

– rozpoczęcie na godzinę 1700.

§ 2. Czas trwania pracy syren alarmowych: 3 minuty.

§ 3. Celem treningu jest upamiętnienie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i uczczenie pamięci bohaterskich żołnierzy, mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania w 1944 roku.

§ 4. Ogłoszenie o terminie i miejscu planowanego wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gryfino, BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Gryfino za pośrednictwem komunikatu z wykorzystaniem innych środków przekazu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z otrzymanym pismem z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotyczącym sprawdzenia funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski