Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej, środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 22 000,00 zł,

 2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu administracji publicznej – 288 381,44 zł, w tym: środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 35 269,58 zł,

 3. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań bieżących z zakresu ochotniczych straży pożarnych – 977,63 zł,

 4. Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 33 600,00 zł,

 5. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań bieżących z zakresu:

  1. kultury fizycznej w sołectwie Steklno; środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Steklno – 500,00 zł,

  2. oświaty i wychowania – 135,00 zł,

  3. kształcenia młodocianych pracowników – 15 874,69 zł, w tym: środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 300,25 zł,

 6. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań pn.:

  1. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino” – 2 000,43 zł,

  2. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino” – 2 000,43 zł,

 7. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 500,00 zł.