Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 14 grudnia 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Uchyla się w całości Zarządzenie nr 0050.164.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 04 grudnia 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 526/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań pomocy społecznej – 73 296,00 zł.
 2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w celu przekazania odpisu, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – 1 012,45 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 30 000,00 zł, na niżej wymienione zadania:
   1. wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino,
   2. świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach orz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino,
   3. przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie Gminy Gryfino,
   4. udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino,
   5. przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino,
   6. zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Gryfino,
  3. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie:
   1. prawidłowej klasyfikacji wydatków w ramach funduszy sołeckich:
    1. Sołectwo Dołgie – 1 000,00 zł,
    2. Sołectwo Krzypnica – 2 870,00 zł,
    3. Sołectwo Sobiemyśl – 3 500,00 zł,
   2. zabezpieczenia środków na realizację wydatków częściowo realizowanych w ramach funduszy sołeckich:
    1. wykonanie wiaty rekreacyjnej w Bartkowie – 15 600,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 8 000,00 zł,
    2. zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wirowie – 10 111,47 zł, w tym:
     • środki z funduszu sołeckiego – 9 211,47 zł,
     • środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe – 900,00 zł,
   3. prawidłowej klasyfikacji środków na zadania związane z kulturą fizyczną – 700,00 zł,
   4. prawidłowej klasyfikacji wydatków w ramach realizacji projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – 55 910,00 zł.
 3. Zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie i w związku z powstałymi oszczędnościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Żabnicy – 30 000,00 zł.