Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy ofert instytucji finansowych świadczących usługi w zakresie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w celu wypracowania stanowiska w zakresie wyboru instytucji finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino oraz przedstawienia dokonanego wyboru Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 grudnia 2020 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. analizy ofert instytucji finansowych świadczących usługi w zakresie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w celu wypracowania stanowiska w zakresie wyboru instytucji finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino oraz przedstawienia dokonanego wyboru Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. analizy ofert instytucji finansowych świadczących usługi  w zakresie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w celu wypracowania stanowiska w zakresie wyboru instytucji finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino oraz przedstawienia dokonanego wyboru Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino w składzie:

 1. Ewa Sznajder - Przewodnicząca Zespołu - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 2. Beata Ludwiczak – zastępca Przewodniczącej Zespołu- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 3. Janina Major – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 4. Anna Juszczak – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 5. Daniel Adamczyk - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 6. Małgorzata Ważyńska-Piaskowska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 7. Małgorzata Kurpińska - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 8. Wiesława Siwek – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 9. Sylwia Szewczuk – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 10. Barbara Kaszycka - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 11. Łukasz Gałek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 12. Marta Maj – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Im. Noblistów Polskich w Gryfinie,
 13. Justyna Kalinowska - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie,
 14. Agnieszka Hajduk - Misiak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie,
 15. Katarzyna Hutnik - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
 16. Ola Przyjemska - Szkoła Podstawowa im Bohaterów Westerplatte w Gardnie,
 17. Marta Bańska - Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie,
 18. Elżbieta Tomaszczyk - Szkoła Podstawowa im. Ks. Barnima I w Żabnicy,
 19. Kinga Wronkowska - Białek - Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie,
 20. Beata Klepacka - Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie,
 21. Katarzyna Mroczkowska - Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie,
 22. Gabriela Wojciechowska - Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie,
 23. Mariola Małolepsza - Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie,
 24. Monika Suwała - Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie,
 25. Monika Staszczyk – Gutt - Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie,
 26. Elwira Sznajder - Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai  w Gryfinie,
 27. Marta Kopija - Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai  w Gryfinie,
 28. Anna Korczyńska - Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie,
 29. Barbara Żurowska - Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie,
 30. Katarzyna Wawerek - Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie,
 31. Marta Boczarska - Biblioteka Publiczna w Gryfinie,
 32. Jakub Kasprzyk - Gryfiński Dom Kultury,
 33. Jacek Stefański - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 34. Sylwia Kasprzyk - Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie,
 35. Dorota Olias - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie,
 36. Anita Supińska – Wróblewska – Żłobek Miejski w Gryfinie,
 37. Monika Waniewska – Żłobek Miejski w Gryfinie,
 38. Agnieszka Kozłowska – Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie,
 39. Monika Maćkowiak - Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

§ 2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inni przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Zespół dokona analizy złożonych ofert od instytucji finansowych świadczących usługi w zakresie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w porozumieniu z pracownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w celu wypracowania stanowiska w zakresie wyboru instytucji finansowej oraz przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino stanowisko w sprawie dokonanego wyboru.

§ 4. Zespół przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino protokół końcowy z prac Zespołu wraz z rekomendacją instytucji oferującej zarządzanie PPK w jednostkach organizacyjnych gminy Gryfino.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający, będący jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych, od dnia 1 stycznia 2021 r. ma obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na podstawie art. 7 ust. 3 podmiot zatrudniający,  w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych w jednostce, wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór instytucji dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.
W celu dokonania wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK oraz w celu wdrożenia PPK w jednostkach organizacyjnych gminy Gryfino niezbędne jest powołanie Zespołu spośród przedstawicieli jednostek.

Sporządziła:
Ewa Sznajder