Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 08 grudnia 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 596/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia nowych kwot w planie dotacji celowych w roku bieżącym na zadania z zakresu pomocy społecznej, zmniejszenie dotacji w ramach:
  • Działania 20.1.3.1 W – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione -934,00 zł,
  • Działania 13.1.2.1 W – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 11 683,00 zł.
 2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:
  1. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania:
   • 100,00 zł,
   • 650,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na:
   1. zakup i montaż domków drewnianych na przystani kajakowej w Gryfinie, środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe – 5 000,00 zł,
   2. zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego”, środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe – 13 100,00 zł,
   3. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzypnica, zakup domku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Krzypnicy, środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 5 600,00 zł,
  3. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację zadań z zakresu promocji, wydatki związane z instalacją nośników informacyjnych – 34 400,00 zł,
  4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na:
   1. zakup sprzętu ochrony osobistej indywidualnej strażaków oraz ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wełtyń – 12 382,60 zł,
   2. realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 3 155,91 zł,
  5. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania:
   1. pn.: „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – 10 000,00 zł,
   2. z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6 400,00 zł,
  6. Kierownika Referatu Informatyki w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, zakup arkuszy oświatowych Sigma – 15 000,00 zł.