Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 1571), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino w okresie od dnia 20.03.2020 r. do dnia 20.04.2020 r. w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, będzie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej www.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie zebrania opinii i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia; formularz będzie dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Niniejsze zarządzenie wprowadza się w związku z propozycją zmiany zapisów dotychczasowej uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Gryfino.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska