Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości


Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, poz. 1570) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie nr WDG/01/2020 ogłoszone w konkursie z dnia 12 lutego 2020 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Marcin Stawicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju - Przewodniczący Komisji,
  2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Członek Komisji,
  3. Justyna Siwek-Matura - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju - Członek Komisji,
  4. Eliza Hołubowska - Środowisko Inicjatyw Artystycznych "hybadu" – Członek Komisji,
  5. Łukasz Kamiński – Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze – Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Stosując odpowiednio art. 15zzx. ust. 1 -3 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z okresem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, poz. 1570) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości konieczne jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura